ศิริเพ็ญการแพทย์

ศิริเพ็ญการแพทย์

ชื่อสถานพยาบาล : ศิริเพ็ญการแพทย์
อนุญาติเลขที่ : ก 179/2543( 280/20) / ก 179/2543( 280/20)

สถานประกอบการ
309 ซอย – ถนนสามเสน แขวง/ตำบลวัดสามพระยา เขต/อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2281-6098
โทรสาร : –
อีเมลล์ : –

ผู้ประกอบกิจ : แพทย์หญิงนิศากร สูอำพัน
ผู้ดำเนินการ : แพทย์หญิงนิศากร สูอำพัน