ชื่อสถานพยาบาล ศิริเพ็ญการแพทย์ อนุญาติเลขที่สถานประกอบการ ถนนสามเสนสูอำพันผู้ดำเนินการโทรศัพท์ติดต่อ โทรสาร อีเมลล์แขวง/ตำบลวัดสามพระยา ถนนสามเสนศิริเพ็ญการแพทย์0-2281-6098 โทรศัพท์ติดต่อ0-2281-6098ถนนสามเสน

ศิริเพ็ญการแพทย์

Category: คลินิก, Tags: , , ,

ศิริเพ็ญการแพทย์

ชื่อสถานพยาบาล : ศิริเพ็ญการแพทย์
อนุญาติเลขที่ : ก 179/2543( 280/20) / ก 179/2543( 280/20)

สถานประกอบการ
309 ซอย - ถนนสามเสน แขวง/ตำบลวัดสามพระยา เขต/อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2281-6098
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -

ผู้ประกอบกิจ : แพทย์หญิงนิศากร สูอำพัน
ผู้ดำเนินการ : แพทย์หญิงนิศากร สูอำพัน