Casinos in kentuckyอีเมลล์โทรสาร 0-2675-5000ผู้ประกอบกิจสถานประกอบการ ซอย0-2675-5000Live betOnline casinoนายแพทย์วิโรจน์พระคาร์ดินัล มีชัย

โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์

Category: คลินิก, โรงพยาบาล, Tags: , , ,

โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์

ชื่อสถานพยาบาล : โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
อนุญาติเลขที่ : 101010141557 /

สถานประกอบการ
215 ซอย ถนนสาทรใต้ แขวง/ตำบลยานาวา เขต/อำเภอสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2675-5000
โทรสาร : 0-2675-5300
อีเมลล์ : -

ผู้ประกอบกิจ : พระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญ
ผู้ดำเนินการ : นายแพทย์วิโรจน์ สืบหลินวงศ์